IAF

Међународни форум за акредитацију (IAF) је светска мрежа акредитационих тела и других страна заинтересованих за оцењивање усаглашености, а главна улога му је израда и развој програма за оцењивање усаглашености који се примењује на глобалном нивоу у циљу спречавања појаве нецаринских баријера у трговини.

Чланице IAF-а су акредитациона тела из свих делова света, представници индустрије и акредитованих сертификационих тела који, кроз чланство у овој међународној организацији, промовишу примену јединственог система мултилатералних споразума о међусобном признавању сертификата које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране поменутих акредитационих тела.

Један од циљева IAF-а је и да се трговина одвија у складу са правилима Светске трговинске организације, а на основу мултилатералних споразума о међусобном признавању (MLA) којима се потврђује еквивалентост система акредитације чланица путем колегијалног оцењивања. Овакав систем би требало да омогући предузећима да се њихови сертификати признају свуда у свету будући да је један од циљева IAF-а промоција међународног признавања акредитација које додељују акредитациона тела држава чланица IAF-а кроз признавање еквивалентности њихових система акредитације. Све чланице IAF-а усвајају заједничке политике и процедуре како би се олакшао слободан проток роба, услуга, људи и капитала у складу са Споразумом о техничким препрекама трговини (World Trade Organisation's Agreement on Technical Barriers to Trade).

Из тог разлога мото  IAF-а гласи „једном испитано или сертификовано – прихваћено свуда.“

Структура IAF MLA споразума

Структуру IAF MLA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови акредитације за које је акредитационо тело доказало своју компетентност у обављању акредитације онако како је то дефинисано усвојеним генеричким нормативним актима акредитације који су излистани у трећем нивоу.  IAF MLA споразум обухвата следеће послове акредитације:

 • сертификација система менаџмента
 • сертификација производа
 • сертификација особа
 • валидација и верификација

3. ниво - генерички нормативни акти акредитације усвојени од стране IAF-а користи акредитационо тело приликом утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за обављање послова акредитације. На пример:

 • сертификација система менаџмента - стандард ISO/IEC 17021
 • сертификација производа - стандард ISO/IEC 17065
 • сертификација особа - стандард ISO/IEC 17024
 • валидација и верификација гасова стаклене баште (GHG) - стандард ISO 14065

4. ниво - нормативна документа за специфичан сектор, усвојена од стране IAF-а, дефинишу међународно признате апликације генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфичан сектор, акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативна документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17021:

 • сертификација система менаџмента која се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO/TS 22003
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27006
 • сертификација система менаџмента енергијом (Energy Management System - EnMS) - ISO 50003

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17065:

 • GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance General Regulations

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17024:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO 14065:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - нормативна документа за оцењивање усаглашености усвојена од стране IAF-а која користе ТОУ. На пример:

(а) нормативни документ коришћен од стране тела за сертификацију система менаџмента:

 • сертификација система менаџмента квалитета (Quality Management System - QMS) - ISO 9001
 • сертификација система управљања заштитом животне средине (Environmental Management System - ЕMS) - ISO 14001
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO 22000
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27001
 • сертификација система менаџмента енергијом (Energy Management System - EnMS) - ISO 50001

(б) нормативни документ који користe тела за сертификацију производа:

 • GLOBALG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

(в) нормативни документ који користe тела за сертификацију особа:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативни документ који користе валидациона и верификациона тела за гасове стаклене баште (GHG):

 • нема тренутно усвојених.

Активност, која се спроводи на нивоу 2 заједно са релевантним нормативним документом из нивоа 3, представља главни обим MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру главног обима MLA споразума, сматрају се подједнако поузданим. Ниво 4 и ниво 5 не постоје за све главне обиме. Поменути нивои представљају подобиме MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру подобима MLA споразума, сматрају се еквивалентним.